MED BIORAFFINADERI-TEKNIKEN FÖRÄDLAR VI RESTPRODUKTER FRÅN SKOG OCH JORDBRUK

Fraktionering av cellulosa ger oss koldioxidneutrala drivmedel, kemikalier och råvaror för industrin. Metoden fungerar överallt där det finns tillgänglig biomassa.

Cellulosametoden
SEKAB har i 20 år tillsammans med forskare från universiteten i Lund, Chalmers, Umeå och Luleå utvecklat en process som med hjälp av värme, svaga syror och enzymer kan bryta ut socker ur cellulosa. Sockret kan sedan omvandlas till etanol för hållbara drivmedel och gröna kemikalier.

Nu är bioraffinaderitekniken mogen – förstudier för etablering pågår

SEKABs Teknik för cellulosaetanol testad och verifierat i demonstrationsskala och är redo. för kommersialisering. Idag genomförs förstudier där SEKAB tillsammans olika aktörer undersöker möjligheterna att samarbeta och implementera SEKABs teknologi. Det första målet är att se hur restprodukter kan förvandlas till mer högvärdiga produkter med hjälp av SEKABs fraktioneringsteknik.

Lignocellulosa är den bästa bioråvaran

Att använda cellulosa som råvara har två stora fördelar. Dels finns den i så stora mängder att frågan om användning av odlingsmark och resurser blir mindre viktig. Den har dessutom ännu bättre klimategenskaper än traditionellt tillverkad bioetanol.

Etanol som används som biodrivmedel framställs främst av odlade produkter som sockerrör, vete och majs. Produceras den på ett hållbart sätt ger den en CO2-besparing på 80 procent, vilket är en mycket hög siffra. En nackdel är att råvaran kräver en hel del energi och vatten och inte kan odlas var som helst.

Idag är merparten av de kemikalier som används i kemiindustrin syntetisk, det vill säga framställd av fossila råvaror som gas och olja. Sådana kemikalier har lika dåliga klimategenskaper som den fossila råvaran.

En process för förädling av restprodukter

Det finns många fördelar med cellulosaprocessen, en av dem är möjligheten att använda restprodukter, till exempel från jordbruk. Används halmen istället för kornet från vetet för att producera etanol så tas inga livsmedel i anspråk och åkermarken utnyttjas bättre. I majsproduktionen kan kolven tas till vara när majsen skördats.

Fraktionering av biomassa har enorma möjligheter

Idag används processen främst för etanolproduktion, men den kan lika gärna användas för att ta fram andra produkter som till exempel butanol. Etanol är dock en mycket mångsidig kemikalie som kan ersätta olja både som drivmedel och som råvara i mängder av kemiska processer.

Vår bioraffinaderiteknik är en fraktioneringsteknik, vilket betyder att en råvara delas upp i sina beståndsdelar. Lignocellulosa delas up i lignin och cellulosa, som sedan spjälkas upp i olika sockerarter. Sockret kan jäsas till etanol eller till exempel butanol. Det kan också användas direkt som en råvara i andra processer.

Ytterligare en produkt från processen är lignin, ett ämne som binder samman cellulosafibrerna i trä. Det är ett fast ämne med högt energiinnehåll som kan brännas för att producera el, värme och ånga, eller råvara som kemikalier. En tredje nyttig produkt i SEKABs cellulosaprocess är biogas, som kan förädlas och användas som drivmedel eller för energiproduktion.

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare