Ansvar & omsorg

SEKAB är ett företag verksamt inom kemiindustrin. I vår verksamhet handskas vi dagligen med stora volymer av hälso- och miljövådliga ämnen. Därför är säkerhet, hälsa och miljö av största vikt för oss.

Hälsa och säkerhet
SEKAB BioFuels& Chemicals är anslutet till det internationella miljöprogrammet Ansvar & Omsorg som innebär ett kontinuerligt arbete för att förbättra hälsa, säkerhet och miljö. Programmet är ett frivilligt åtagande och är ett sätt förföretag inom plast- och kemiindustrin att visa att vi tar ansvar för vår verksamhet och våra produkter.

Genom anslutningen till programmet förbinder vi på SEKAB oss att:

 • Ha fastställda bindande regler på ledningsnivå för hur vi ska organisera och bedriva det hälso-, miljö- och säkerhetsinriktade arbetet.
 • Sträva efter att utveckla ett individuellt ansvar för hälsa, miljö och säkerhet hos de anställda på alla nivåer. Detta gör vi genom information och utbildning.
 • Ha som delmål i produktionen att minimera risken för störningar från verksamheten samt att maximera nyttiggörandet av råvaror och energi.
 • Regelbundet granska vår verksamhet på ett systematiskt vis för att spåra och eliminera inslag och företeelser som kan utgöra en risk för att människa, miljö eller egendom drabbas av olägenhet eller skada. Granskningen ska även skapa underlag för att förbättra processer och produkter i syfte att höja säkerheten.
 • Analysera nya produkter och processer, likväl som ny information om befintliga processer, ur hälso-, miljö- och säkerhetsavseende.
 • Hålla ansvariga myndigheter välunderrättade om verksamheten och dess miljöaspekter. Om det inträffar något som innebär en risk för människors hälsa, för omgivningsstörningar eller för konflikt med gällande bestämmelser kommer vi att informera vederbörande myndighetsnarast.
 • Med öppen, personligt utformad information hålla allmänheten införstådd med verksamheten som sådan, med dess nytta, med de risker som den kan vara förknippad med samt de åtgärder som vidtagits för att minimera dessa risker. Omsorgen om de anställdas och allmänhetens säkerhet och hälsa skall sättas i första rummet.
 • Att ge kunderna råd och anvisningar om säker transport, lagring och användning av produkterna.
 • Anlitade leverantörer och entreprenörer ska kunna visa att de tillämpar regler och rutiner som i säkerhetsavseende är likvärdiga med företagets egna.
 • Vid teknikförsäljning ska kunden informeras aktivt om vad som fordras för att tillgodose skyddet av berörda människor och miljö.

Läs SEKAB BioFuels & Chemicals policy om hälsa, säkerhet och miljö (HSM) här! (pdf)

 • Miljöcertifierad Verksamhet

  SEKAB arbetar enligt ISO-normerade ledningssystem och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. I arbetet ingår att ständigt utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer

  SEKABs ISO 14001:2004 certifikat (pdf)

 • Ansvar & Omsorg

  SEKAB BioFuels & Chemicals är anslutet till Ansvar & Omsorg, vilket är Plast- och Kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM)

  Ansvar & Omsorg

  Läs SEKAB BioFuels & Chemicals HSM-policy här! (pdf)