Miljö & kvalitet

Vårt miljöarbete

Som distributör och tillverkare av hållbara alternativ till fossila kemiprodukter och drivmedel innefattar SEKABs miljöengagemang även i allra högsta grad den egna verksamhet och dess påverkan på omgivningen. Självklart arbetar vi enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001, men vi går även längre än vad standarden kräver.

Hänsyn till den yttre miljön är alltid högt prioriterad i vår verksamhet. Som en del av vårt miljöarbete kontrollerar och utvärderar vi fortlöpande vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Det är en naturlig del av vårt arbete att ta hänsyn till miljön både i och omkring våra anläggningar.

Hög reningsgrad

I SEKABs kemianläggning har tillverkningslinjerna för acetaldehyd och ättiksyra avancerad gasrening i slutna anläggningar. Vårt utgående processvatten behandlas genom en högeffektiv anaerob vattenreningsprocess där reningsgraden kan vara upp till 99 procent. Tack vare det har vattenrecipienten nått en status som närmar sig ett opåverkat naturvatten.

Fokusområden för SEKABs miljöengagemang

Den påverkan på miljön som vår produktion och våra produkttransporter orsakar genom utsläpp till luft och vatten är begränsad och mäts kontinuerligt. Inom SEKAB har vi identifierat specifika miljöaspekter som är relevanta för att vi ska kunna bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete. Våra miljöaspekter innefattar SEKABs aktiviteter, processer, varor eller tjänster som har eller kan ha inverkan på miljön. Det finns områden som är särskilt viktiga ur miljöhänseende då de har störst påverkan på miljön utifrån vår verksamhets omfattning. Dessa betydande miljöaspekter är de områden vi prioriterar i vårt miljöarbete. Vilka de är kan ändras om exempelvis vår verksamhet förändras.

För närvarande är SEKABs betydande miljöaspekter följande:

 • Utsläpp av VOC till luft från driften och tankar
 • Farligt avfall från driften
 • Utsläpp från båttransporter
 • Utsläpp från biltransporter
 • Etanolförbrukning (syntetisk)
 • CO2 reduktion vid användning av ED95

Minskad miljöbelastning – ökad effektivitet

Vi på SEKAB strävar ständigt efter att utforma våra processer på sådant sätt att miljöpåverkan minskar. Därför utvecklar vi lösningar för att optimera våra processer och förbättra utnyttjandet av råvaror, energi och andra naturresurser. Det är inte bara bra för miljön – det effektiviserar också vår verksamhet. Vi har exempelvis sänkt råvaruförbrukningen och energianvändningen genom att införa datoriserad processövervakning och trimning, vilket bidrar till en minskad miljöbelastning.

Läs SEKAB BioFuels & Chemicals policy om hälsa, säkerhet och miljö (HSM) här! (pdf)

Vårt kvalitetsarbete

På SEKAB är kvalitet ett honnörsord. För oss som är verksamma inom kemi- och processindustrin är det oerhört viktigt att de varor vi producerar uppfyller ställda krav vad gäller ämnessammansättning och renhet. Mycket av det vi tillverkar är mellanprodukter som våra kunder förädlar till den slutliga varan. Därför ska våra produkter alltid uppfylla utlovade specifikationer och de ska alltid levereras i tid. Vår genomgående höga kvalitet är grunden till att våra kunder väljer oss som leverantör.

Kvalitetstänkandet är en naturlig del av det dagliga arbetet på SEKAB för alla oss medarbetare. Vi arbetar med att säkerställa kvaliteten genom noggrann planering, styrning och övervakning av verksamheten i varje led. Inom SEKAB-gruppen har vi en kontinuerlig process för organisatoriskt lärande där fel noggrant rapporteras och där förebyggande åtgärder implementeras för att förhindra att inträffade fel upprepas.

Inom SEKAB arbetar vi enligt det internationella kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder för att säkerställa kvaliteten på råvaror, material och tjänster. De kunder som har specifika krav på kvalitet för även egna revisioner av vår verksamhet för att kontrollera att vi uppfyller deras högt ställda krav.

Läs SEKAB BioFuels & Chemicals kvalitetspolicy här. (pdf)

 • Miljöcertifierad Verksamhet

  SEKAB arbetar enligt ISO-normerade ledningssystem och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. I arbetet ingår att ständigt utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer

  SEKABs ISO 14001:2004 certifikat (pdf)

 • Ansvar & Omsorg

  SEKAB BioFuels & Chemicals är anslutet till Ansvar & Omsorg, vilket är Plast- och Kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM)

  Ansvar & Omsorg

  Läs SEKAB BioFuels & Chemicals HSM-policy här! (pdf)