ED95

– svensktillverkat biodrivmedel

Snabbfakta

Kundlöftet

Alltid förnybart i tanken ED95 används i anpassade motorer, det garanterar hållbara transporter.

Hållbarhet

ED95 ger garanterat hållbara transporter och minskad klimatpåverkan.

Framtidens biobränsle finns här och nu

ED95 är ett etanolbaserat biodrivmedel för lastbilar och bussar med anpassade dieselmotorer. Det består av ca 95 procent etanol samt funktionsförbättrande tillsatser.

ED95 ger kraftigt minskad klimatpåverkan – och är ett hållbart biodrivmedel för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Genom att köra på ED95 istället för diesel minskar utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 90 %.

Den senaste generationen etanolmotorer från Scania är certifierade enligt de högst ställda krav som finns på marknaden idag: Euro 6. Scanias etanolmotorer med ED95 släpper ut väsentligt lägre nivåer av kväveoxider och partiklar än de gränsvärden som gäller för Euro 6, vilket är bra för både miljö och luftkvalitet. Den etanol Sekab levererar uppfyller alltid Energimyndighetens och EU:s hållbarhetsregler, men lever upp till väsentligt högre krav.

EthaDrive – en klimatstark drivkraft för tunga transporter

EthaDrive är ett världsunikt och nu rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter. Här samarbetar Sekab BioFuels & Chemicals, Scania och Lantmännen Agroetanol  – med stöd från Norrköpings kommun.

Med en fordonsflotta från Scania och biobränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan. Som deltagare i projektet ingår även de åkerier och fraktköpare som valt att satsa på de nya etanolfordonen.

Läs mer om projektet på webbsidan EthaDrive

Distribution på dina villkor

Om fler lastbilar och bussar rullar på ED95 är det en vinst för både miljö och klimat. Därför utvecklar vi infrastrukturen – så att fler får möjlighet att tanka ED95. En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som 10 lastbilar som kör på ED95.

 

ED95 för klimatvänliga transporter

I princip allt vi konsumerar transporteras på våra vägar. Det gör att gods- och persontransporter står för en växande andel av utsläppen av växthusgaser. Både den svenska regeringen och EU har satt upp miljömål som minskade utsläpp av växthusgaser samt en, för Sverige, fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För att uppnå dessa mål krävs en stor omställning. Fungerande transporter är helt nödvändiga för ett fungerade samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska.

Det är inte realistiskt att avveckla vägtransporter, däremot skulle vi få stora klimat- och miljövinster genom att byta fossila bränslen mot hållbara biodrivmedel. ED95 är lika effektivt som diesel för tunga transporter, fast mycket bättre om man ser till utsläpp av koldioxid. Om du kör på ED95 minskar du koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel.

Förnybart och miljövänligt

ED95 är ett förnybart biodrivmedel bestående av 95 procent etanol. Att det är förnybart innebär att råvaran som etanolen tillverkas av hela tiden återskapas som en del av naturens kretslopp. Dessutom ingår råvarorna i den naturliga koldioxidcykeln, så framställningen av den etanol vi använder frigör inte koldioxid som ligger bunden i marken, som exempelvis fossila bränslen gör.

ED95 framställd med hållbar etanol är ett miljövänligt förnybart drivmedel med låg klimat- och miljöpåverkan, både vid produktion och vid användning. Du minskar dessutom utsläppen av kväveoxider och partiklar till väl under gränsvärden för Euro 6.

Arbetet för en renare stadsmiljö

ED95 utvecklades på 1980-talet för att komma till rätta med de problem som vi fortfarande har i våra städer idag, nämligen luftkvaliteten. En övergång från fossila drivmedel till bioetanol innebär både miljö- och hälsovinster. Om fler lastbilar och bussar tankas med etanolbränslet ED95 är det en vinst för både miljö och klimat.

Gör tunga transporter klimatsmarta med rätt drivmedel

ED95 är ett väl beprövat alternativ till diesel med små lokala utsläpp och mycket stor klimatnytta. Det ger klimatsmarta transporter helt enkelt.

För kunder med särskilt höga krav på sänkta koldioxidutsläpp levereras ED95 tillverkad av skogsetanol, en andra generationens etanol framställd av restprodukter från befintlig tillverkning. Detta innebär att inga odlingsarealer tas i anspråk och att drivmedlet inte konkurrerar med produktion av föda. Etanol är världens största biobränsle och det är aldrig några problem att få tag på hållbar etanol. Förutom svensk skog som råvara kan etanol tillverkas av allt som innehåller socker eller stärkelse.

ED95 – ett förnybart alternativ till diesel

ED95 är ett förnybart alternativ till diesel, men med liknande egenskaper i motorerna. Det är bara en viss modifiering av motorn som krävs, vilket Scania har lång erfarenhet av.

För att skapa hållbara tunga transporter kommer det att krävas många olika verktyg där biodrivmedel är ett av de viktigaste – flera förnybara drivmedel behövs för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta.

Snabbfakta

Kundlöftet

Alltid förnybart i tanken ED95 används i anpassade motorer, det garanterar hållbara transporter.

Hållbarhet

ED95 ger garanterat hållbara transporter och minskad klimatpåverkan.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?