Kemianläggningen

I SEKABs kemianläggning producerar vi acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra. Vi förädlar och omvandlar etanol till biodrivmedel och etanolbaserade kemikalieprodukter. Vi arbetar i katalytiska processer där etanolråvaran reagerar med väldigt hög effektivitet, den största biprodukten är vanligt vatten.

Kemianläggning

Vi arbetar enligt kretsloppsprincip:

  1. Produktionen sker med så små toxikologiska effekter som möjligt och minimerad klimatpåverkan.
  2. I vår produktion är vår ambition alltid att inte utsätta naturen för systematiska koncentrationsökningar.
  3. Våra produkter handhas på sådant sätt att vi minimerar toxikologiska effekter samt minimerar klimatpåverkan.

Avancerad rening i slutet system

Advanced purification in closed system
SEKAB har en mycket avancerad gasrening i tillverkningslinjerna. Det utgående processvattnet behandlas i en anaerob (syrefri) vattenreningsprocess som är mycket effektiv – efter reningen har vattnet en status som ligger nära helt opåverkat naturvatten.

I SEKABs kemianläggning kan vi produceras Acetaldehyd, Etylacetat och Ättiksyra utifrån etanolråvara. Etanolen kan vara biologisk och fossilfri eller fossil. Valet är avhängigt kundens önskemål och priset på etanol.

Gröna råvaror för klimatets skull

I vår kemianläggning kan vi producera gröna produkter av förnybara råvaror i en process som drivs med grön bioenergi. Det ger en produkt med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxidekvivalenter sett över hela kedjan.

SEKAB kan dessutom tillhandahålla produkter framställda med andra generationens cellulosaetanol som råvara. På så sätt håller vi processer och produkter så klimatneutrala som det över huvud taget är möjligt.

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete