Genomfört projekt

ValChem

-råvara och teknik för nästa generation av kemikaler och material

Snabbfakta

projektnamn

ValChem – Value added chemical building blocks and lignin form wood

status

avslutat projekt 2015 – 2019

program

European Union’s Horizon 2020

projektpartner

Sekab, UPM, METabolic EXplorer och Technische Universität Darmstadt

Utveckla och demonstrera möjligheterna med träråvara

Projektet ValChem har haft syftet att demonstrera en ny och hållbar värdekedja för hur gröna kemiprodukter som monopropylenglykol, bio-MPG, och ligninbaserade prestandakemikalier kan framställas utifrån träråvara.

Användningen av förnybara resurser i produktionen av kemikalier är i synnerhet när det gäller hållbarhet mycket önskvärt. Det är också troligt att det kan skapa många samhälleliga fördelar som att återuppbygga landsbygden. Dessa drivkrafter blir alltmer erkända, särskilt av varumärkesägare, vilket skapar en växande marknad för gröna produkter. Samtidigt blir bioreffinering och biokemiska processer alltmer kostnadseffektiva. Kemikalier som framställs av biomassa  anses därmed kunna bli ett stort tillväxtområde.

Demonstrationsaktiviteter

I den här kontexten har UPM, SEKAB, METabolical EXplorer och Technische Universität Darmstadt samarbetat med sina kompetenser inom skogs-, kemi- och bioteknikindustrin.

– Med de här teknikerna kan skogsbaserad råvara ersätta fossila råvaror, och det är naturligtvis en jättevinst för både miljön och klimatet. Vi på Sekab är mycket stolta över att ha blivit utvalda att delta i det här viktiga projektet, säger Monica Normark, Chef Bioraffinaderiteknik.

ValChem-modellen  innefattar demonstration av en integrerad och kostnadseffektiv biokemisk process samt för marknadsföring och produktapplikationstester hos potentiella kunder för att validera lämpligheten och konkurrenskraften hos bio-MPG och ligninbaserade kemikalier för nedströms processer när det gäller kvalitet, prestanda och produktionskostnad.

Bakgrund

ValChem startades 2015 av det finska bio- och skogsindustriföretaget UPM. Utöver UPM och SEKAB deltar även företaget METabolic EXplorer och Technische Universität Darmstadt, som båda verkar inom skogs-, kemi- och bioteknikbranscherna. ValChem lägger en grund för fullskalig produktion av biobaserade kemiprodukter och är till stor del finansierat av Bio Based Industries Joint Undertaking inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, grant agreement No 669065. All träråvara som använts inom ValChem-projektet har varit hållbart producerad.

Sekab:s roll i projektet har varit att demonstrera sin teknologi CelluAPP®, som kan användas för att utvinna cellulosasocker och lignin från trä, halm och annan cellulosabaserad biomassa. CelluAPP®-teknologin valdes ut till projektet för sin verifierade prestanda och kapacitet. SEKAB:s erfarenhet och kunnande inom omvandling av biomassa var också en bidragande faktor.

Projektresultat

Projektet har gett resultat bland annat i form av leveranser av cellulosasocker från bioraffinaderi demonstrationsanläggningen i Örnsköldsvik. Under hösten 2016 producerade och levererade Sekab över tjugo ton cellulosasocker. I nästa skede av processen omvandlades cellulosasockret till monopropylenglykol (MPG), en baskemikalie för många kemiprodukter, så som färger, hartser, lacker och hygienartiklar. I processen utvanns även lignin, som i sin tur kan användas för att producera exempelvis lim och bioplast.

Projektet har omfattat  4 partner från 4 olika länder Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland. UPM är konsortieledare och samordnare.

Läs mer om projektet på webbsidan www.valchem.eu/project

 

Snabbfakta

projektnamn

ValChem – Value added chemical building blocks and lignin form wood

status

avslutat projekt 2015 – 2019

program

European Union’s Horizon 2020

projektpartner

Sekab, UPM, METabolic EXplorer och Technische Universität Darmstadt

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?