Bränsle och mat – Food vs. fuel

En fråga vi måste förhålla oss till är den så kallade food versus fuel-frågan, en vanlig invändning mot produktion av biodrivmedel. Ska vi använda energi och odlingsmark för att producera biobränslen, när vi istället skulle kunna odla mat?

Hållbarhetsarbete
SEKAB måste som en stor aktör i etanolbranschen hela tiden arbeta för att våra drivmedel och kemikalier inte ska konkurrera med matproduktion och vårt slutgiltiga mål är att enbart sälja etanol tillverkad av restprodukter. I framtiden kommer vi inte att prata om restprodukter utan råvaror i olika stadier.

Vi bör kunna producera både mat och bioenergi

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan matproduktion och biodrivmedel. Det råder ingen brist på föda i världen – faktum är att det globalt sett finns ett överskott på jordbruksprodukter. Överflödet är dock ojämnt fördelat i världen och matbristen orsakas nästan alltid av fattigdom, krig och korruption.

Majoriteten av världens allra fattigaste människor bor på landet och lever av jordbruk. Vi i västvärlden har ett högeffektivt jordbruk med hög avkastning. När våra billiga produkter säljs på världsmarknaden pressas priserna till en nivå där bönder i fattigare delar av världen inte kan konkurrera och slås ut.

Detta faktum innebär att högre priser på jordbruksprodukter skulle kunna vara till gagn för en stor del av världens fattiga genom att öka efterfrågan på deras produkter. På samma gång kan en högre efterfrågan på bioenergi hjälpa till att stärka marknaden, eftersom många utvecklingsländer då kan erbjuda en produkt som västländerna efterfrågar.

En tredje faktor att räkna med är att det idag finns ett överskott på odlingsmark i världen och mycket stora delar av den odlingsbara marken ligger i träda. I kombination med att jordbruket i många fattiga länder har stor utvecklingspotential betyder det att frågan om food versus fuel inte är någon enkel matematik – men ändå ett problem som branschen måste bemöta.

Ful och fin etanol och olika råvaror

Biodrivmedel kan tillverkas av olika råvaror, odlade på olika platser och med olika typer av insatsenergi. När man pratar om etanol brukar man prata om fuletanol och finetanol. Rätt råvaror, rätt plats och rätt insatsenergi ger finetanol med bra klimategenskaper. Målet är att det är finetanolen som vi ska använda till drivmedel och kemikalier.

  • Upptäck

    våra finaste produkter

    Premium

    Läs mer om våra hållbara produkter här