Hur når vi CO2-målen?

Regeringen har beslutat att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030 och att vi i Sverige år 2050 har en fossilfri transportsektor. EU har satt upp ett mål om halverade utsläpp av växthusgaser till 2050. Sveriges utsläpp av växthusgaser är relativt låga jämfört med andra OECD-länder och har även minskat de sista åren, men behöver fortfarande minskas kraftigt.

Sjö

Tusentals pusselbitar måste passas ihop för att vi ska kunna göra vårt samhälle klimatneutralt. De tre områdena nedan är de som vi på SEKAB arbetar närmast:

Gröna kemikalier

Kemiindustrins del av utsläppen uppgår enligt flera bedömningar till omkring 5 procent av de totala utsläppen. Genom att använda kemikalier från biologiska råvaror som framställs med biobaserad insatsenergi kan vi sänka kemiindustrins klimatpåverkan.

Biodrivmedel

Biodrivmedel som är en del av det naturliga kretsloppet ger oss redan idag klimatvänligare transporter. Genom att använda cellulosan i skogs- och jordbrukets biprodukter som råvara till biodrivmedel samt dagens restströmmar från både industri och samhälle som vi kan sänka utsläppen ytterligare.

Biodrivmedel är en viktig del för att sänka utsläppen från trafiken, men mer än så krävs. Vi har stora logistiska utmaningar framför oss.

  • Vi måste transportera mycket mindre gods än vad vi gör idag och transporterna måste effektiviseras. Den tunga trafikens utsläpp har ökat kraftigt under de senaste 20 åren, samtidigt som personbilstrafiken har sänkt sina utsläpp.
  • Våra fordon måste utnyttja energin effektivare. Idag går stora delar av energin till spillo i form av värme och buller.
  • Persontransporter måste effektiviseras genom kollektivtrafik. I personbilar färdas alldeles för ofta bara en person, vilket inte är hållbart ur energisynpunkt.
  • Upptäck

    våra finaste produkter

    Premium

    Läs mer om våra hållbara produkter här