Thermol

– ren värme från skogen.

Snabbfakta

Råvara

90 % Bioetanol och 10 % Denaturering

Egenskaper

Klar grönfärgad vätska med behaglig doft

Leverans

Levereras koncentrerad i bulkvolym

Den grönaste köld- och värmebäraren

Thermol är en vätska som transporterar kyla i kylanläggningar och värme i värmepumpar som tar vara på bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme. Det är anläggningar där vätskan kan komma i nära kontakt med mark och vattentäkter och därför är det viktigt att den är miljövänlig.

Sekabs Thermol tillverkas alltid av biologisk etanol. På beställning kan vi om kunden så önskar tillverka bioetanolen av restprodukter från svensk skogsindustri, vi kallar den – skogsetanol.  Skogsetanol tar inte någon egen odlingsyta i anspråk på så vis minimeras också utsläppen av fossil koldioxid.

Hantering och förvaring

Koncentrerad Thermol är en brandfarlig vätska som inte skall utsättas för vare sig värme, gnistor, öppen eld eller heta ytor. Ångorna kan redan vid rumstemperatur bilda explosiv blandning i kontakt med luft. Det är också viktigt att förhindra gnistbildning som följd av statisk elektricitet och därför använda explosionsskyddad elutrustning i samband med hantering av Thermol.

Vid hantering av koncentrerad Thermol är det viktigt att ventilationen är tillfredsställande och att man undviker direkt kontakt med hud och ögon och kläder.

Koncentrerad Thermol skall förvaras som brandfarlig vätska klass ett, svalt och åtskild från antändningskällor. I väl tillslutna behållare och i ventilerat utrymme.

Leverans

Thermol säljs koncentrerad i bulkvolym och kan levereras direkt till dig med tankbil, eller hämtas här hos Sekab, om du önskar ordna med egen transport.

Spädning av koncentrerad Thermol

Koncentrerad Thermol består av ungefär 85 procent bioetanol som i sin tur kan spädas till önskad koncentration. Det vanligaste blandningsförfarandet är att köparen själv och på plats späder Thermolen till en koncentration av ungefär 30 procent. Vilken spädning man gör är beroende av den effekt man vill åstadkomma och på platsen rådande förhållanden.

Snabbfakta

Råvara

90 % Bioetanol och 10 % Denaturering

Egenskaper

Klar grönfärgad vätska med behaglig doft

Leverans

Levereras koncentrerad i bulkvolym

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?