Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om att rena och höginblandade biodrivmedel ska fortsätta vara skattebefriade även under 2021, enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet. Det är ett väldigt positivt besked. Dessutom bedömer regeringen utsikterna att lyckas som goda.

Enligt de nuvarande reglerna får Sverige bara låta höginblandade biodrivmedel vara skattebefriade året ut. Beslutet tog EU-kommissionen hösten 2017 och är ett undantag från EU:s statsstödsregler.

Sedan dess har Sekab och många med oss arbetat för att få till en långsiktig lösning. Branschen behöver långsiktiga spelregler för att kunna göra de investeringar som är nödvändiga för klimatomställningen.

Årsskiftet kommer snabbt allt närmare och en lösning brådskar. Utan skattenedsättning för höginblandade biodrivmedel skulle många åkerier och kollektivtrafikoperatörer börja tanka fossilt igen, vilket skulle slå hårt mot målet om en fossiloberoende transportsektor. Därför är regeringens besked mycket välkommet.

Utöver skattebefrielsen ska regeringen också försöka påverka EU så att grödebaserade biodrivmedel ska kunna få stöd även efter 2021, inom ramen för EU:s nya gröna giv.

Grödebaserade drivmedel kan betyda väldigt mycket för möjligheterna att fasa ut de fossila bränslena från Sveriges och EU:s transportsektor. Än så länge produceras inte tillräckliga volymer av avancerade biodrivmedel, det vill säga drivmedel där råvarorna ofta är restprodukter från skogs- och jordbruk.

För ska vi bryta fossilberoendet och klara klimatkrisen behöver vi utnyttja alla resurser, och då utgör skogs- och jordbruket en jättepotential. Över 60 procent av Sveriges yta är skog och de restprodukter som uppstår från skogsindustrin bör vi utnyttja till klimatomställningen. För att komma upp i tillräckliga volymer avancerade biodrivmedel krävs det långsiktigt stöd som sedan kan fasas ut när vi har nått stabila nivåer.

De grödebaserade biodrivmedlen har oförtjänt dåligt rykte i EU, vilket bygger på myten att de konkurrerar med livsmedelsproduktion. En uppfattning som varken delas av Världsbanken eller FN:s jordbruksorgan FAO. Biodrivmedel måste uppfylla en lång rad hållbarhetskriterier och det finns stora markområden i världen som kan användas utan att det påverkar möjligheten att producera mat.

I Sverige och Europa finns dessutom stora arealer jordbruksmark som i dag ligger i träda. Den marken kan användas för att producera biodrivmedel – utan att konkurrera med matproduktion.

EU:s gröna giv öppnar möjligheter för klimatomställningen. Därför är det så positivt att regeringen driver på för att stöd till grödebaserade biodrivmedel ska vara en del av den given. En långsiktig lösning kan vara på gång.

@NordgrenLena på Twitter