En klimathandlingsplan som på allvar vill göra skillnad och tillvarata möjligheter måste börja med att titta på hur vi ersätter fossila råvaror i alla material. Genom att ge förutsättningar för rätt val tidigt i värdekedjan skapar vi förutsättningar för att förverkliga det fossilfria samhället. Det skriver Ib Jensen från Perstorp och Emil Källström från Sekab.

Inom kort kommer regeringen att lägga fram sin klimathandlingsplan som pekar ut vägen till det fossilfria samhället. Att det i hög utsträckning kommer att handla om att ersätta fossila energiströmmar med fossilfri elektrifiering är inte någon nyhet. Det är bra, men löser bara en del av problemet.

Ett mindre uppmärksammat, men minst lika viktigt, område är fossila råvaror. I stort sett alla  tillverkade material, från lim och färg till däck, datorer och kläder, innehåller kemi. Samtidigt är cirka 80 procent av alla material uppbyggda av kolatomer, som i dagsläget nästan uteslutande kommer från fossil olja och gas. Dessa fossila kolatomer behöver ersättas av ickefossila, biobaserade och återvunna råvaror. 

Globalt står kemisektorn för 14 procent av industrins utsläpp, och utgör den svåraste delen av industrisamhällets omställning då material inte kan elektrifieras. Samtidigt är kemiindustrin en förutsättning för denna omställning då i stort sett alla material, även de som möjliggör elektrifieringen, bygger på kemi.    

Kemiindustrin är central för omställningen, och svensk kemiindustri ligger i framkant med bland andra Perstorp och Sekab som föregångare för utvecklingen av fossilfri kemi. Grön kemi är inte en framtidsvision, det är här och nu. Men behovet ökar snabbt och en grön omställning kan inte helt och hållet drivas av enskilda bolags viljor. Rätt förutsättningar måste skapas för att prisa ut fossila råvaror.
Regeringen arbetar nu på att uppdatera Sveriges klimathandlingsplan som ska lämnas till EU i juni nästa år. När John Hasslers utredning kring klimatmålen lämnades förra veckan handlade debatten återigen mycket om elektrifiering.  Men om regeringen på allvar vill nå det uttalade syftet att ”utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter” behöver klimathandlingsplanen även innehålla åtgärder för hur vi byter fossila råvaror mot ickefossila. 

Med några konkreta åtgärder kan förutsättningar skapas för en fossilfri kemisektor som får genomslag i hela samhället och samtidigt ger svensk industri en konkurrensfördel. 

  • Börja från början. Utsläppsminskningen måste premieras där den uppstår – när en hållbar kolatom ersätter en fossil i kedjans början. Idag är det först när en produkt i slutet av livscykeln eldas upp som utsläppsreduktionen på riktigt får räknas. I långa värdekedjor skapar det helt enkelt inte tillräckligt tryck. I Nederländerna diskuteras just nu nya tänkbara styrsystem. En idé som lanserats i en gemensam skrivelse från finans, klimat och infrastrukturdepartementen är en ”Industrial Sustainable Carbon Regulation” på europeisk nivå som just ska reglera mängden hållbar råvara in i systemet. Den svenska regeringen bör samverka med sina holländska kollegor och driva detta inom EU.  
  • Säkra det goda kolet. På samma sätt som EU tar stora breda regelverk kring vatten och avfall bör man ta fram ett om kol. Den svenska regeringen kan vara drivande i utvecklingen av ett EU-regelverk som säkrar tillgången på hållbara, biobaserade och återvunna kolatomer samt säkerställer att övrig EU-lagstiftning skapar incitament för att byta en fossil kolatom mot en hållbar.  
  • Foten på gasen. Det behöver utvecklas en nationell biogasstrategi med en kraftigt ökad biogasproduktion som kan tillmötesgå industrins behov av biogas som råvara. Perstorp bygger i Stenungssund en avancerad fabrik för hållbar metanol. Genom att använda biogas, fossilfri vätgas och återvunnen CO2 minskas koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år. Det motsvarar vad det svenska inrikesflyget släpper ut på ett år. Detta kräver dock  stora mängder biogas, motsvarande 1,5 gånger Sveriges nuvarande produktionskapacitet. För att tillgodose industrins kraftigt ökade behov av biogas som råvara och svara upp mot EU:s nya biogasmål behövs ett ordentlig uppgradering av Sveriges produktionskapacitet.  

Kemisektorn är en avgörande pusselbit för att åstadkomma klimatomställningen. Perstorp och Sekab ligger i framkant och bidrar på det sätt vi kan inom för de konkurrensförutsättningar som ges. Men för att verkligen ta tillvara på den potential som finns inom grön kemi behövs genomtänkta och långsiktiga regler och styrmedel som gör fossilfria råvaror tillgängliga för kemiindustrin på konkurrenskraftiga villkor. Med dessa på plats kan industrin göra resten.  

En sak är tydlig: utan fossilfri kemi så blir det inget fossilfritt samhälle.

https://www.di.se/debatt/svensk-kemiindustri-gar-i-taten-for-att-bryta-fossilberoendet/

Ib Jensen
vd Perstorp  

Emil Källström
vd Sekab