Den nya generationens biodrivmedel

Fördel miljön.

Ett hållbart alternativ som bidrar till en bättre värld och öppnar dörrar för nästa industrigeneration.

Läs mer om cellulosaetanol

Bioraffinaderi för hållbarare produkter

Traditionellt har kemikalier och drivmedel tillverkats från fossil olja. Förnybara alternativ som etanol – det som i vardagligt tal kallas sprit – tillverkas huvudsakligen från socker- och stärkelsehaltiga jordbruksprodukter som sockerrör, majs, vete och potatis . Stärkelsen omvandlas till socker som sedan får jäsa till etanol. Sådan framställning av etanol brukar kallas för första generationens etanol.

Avancerade biodrivmedel eller som det också kallas andra generationen, utgår från biomassa som det finns gott om i våra skogar och åkrar. Genom att cellulosa bryts ned till socker som sedan jäses på traditionellt sätt får man etanol. Cellulosa är det material som huvudsakligen bygger upp växternas cellväggar och finns i enorma kvantiteteri de flesta länder.

Cellulosaetanol krävs för framtiden

Redan nu syns tecken på att världens oljeproduktion har börjat minska och den nya olja som utvinns genom marksprängning skapar miljöproblem. Oljan kommer inte att ta slut på många år, men vi måste utveckla och ta tillvara alternativa energikällor som inte har den stora klimatpåverkan som fossila bränslen har. Annars klarar vi inte energiförsörjningen på sikt.

Det finns många fördelar med etanol: Etanol är globalt sett det största, snabbast växande och mest beprövade biodrivmedlet. Den har högt oktantal, brinner rent och bryts snabbt ned i naturen. Redan grödebaserad etanol tillverkad på rätt sätt i integrerade industrikombinat ger stora klimateffekter och kan sänka transportsektorns utsläpp av fossil koldioxid med cirka mer än 70-80 procent. Ökad användning av cellulosaetanol kommer inte bara att förstärka den effekten, utan även göra att vi kan använda jordens resurser på ett mycket effektivare sätt.

Etanol är dessutom även en viktig råvara på andra sätt, inte minst för den kemiska industrin. Där kan cellulosabaserad etanol också ge stora gröna effekter.

Dagens kemikalier baseras oftast på olja som råvara vilket inte heller är hållbart på lång sikt. Även kunderna vill ha mera hållbara lösningar på till exempel plastpåsar och förpackningar för matvaror och liknande. Därför utveckas teknik för att från sockret i cellulosan eller som i Brasilien sockerrör göra olika kemikalier och plaster med hjälp av mikroorganismer.och kemiska reaktioner.

Före oljans genomslag i början och mitten av 1900-talet tillverkades även dessa kemikalier med cellulosaetanol som råvara. Denna teknik håller nu på att få renässans, fast i modern industriell tappning. De första stora anläggningarna finns redan byggda.

Många olika råvaror

Råvaror till cellulosaetanol
Den största fördelen med SEKABs process är att råvarubasen är mycket bred. Bi och restprodukter från jord- och skogsbruk är de mest aktuella råvarorna, men det går också att använda till exempel energigrödor.

De huvudsakliga ämnen som råvarorna består av är cellulosa, hemicellulosa och lignin, tillsammans kallat lignocellulosa.

Under stora delar av utvecklingsarbetet har SEKAB arbetat med ved från barrträd på grund av den goda tillgängligheten i Sverige. Lignocellulosa från barrväxter är ett av de svåraste materialen att arbeta med och SEKAB är världsledande inom tillverkning av etanol och kemikalier från lignocellulosa från barrträd.

Det har lett till att SEKABs process har visat sig fungera mycket bra även med mer lättarbetade råvaror från jordbruket som halm och bagasse (sockerrörsrester).

Produkter: Etanol, lignin och biogas

SEKAB CelluAPP® process ger tre huvudprodukter: etanol, biogas och lignin.

Lignin är en aromatisk förening som tillsammans med cellulosa och hemicellulosa bygger upp cellväggarna i de flesta växter. Lignin har hög energitäthet och kan pelleteras och användas som biobränsle för värme- och kraftproduktion.

Lignin från cellulosaetanolLignin kan även förädlas vidare till olika produkter. Internationellt sett pågår mycket forskning kring olika användningsområden för lignin, till exempel att skapa nanopartiklar och blanda lignin i olika kompositmaterial, limmer, men även för drivmedel.

Vid rötningen av restmaterialet produceras även biogas som antingen kan vidareförädlas och säljas eller användas för att skapa energi och värme till processen.

Energibalans i cellulosaprocessen

Energibalans i cellulosaprocessenEnergibalansen för CelluAPP® är bra sett över hela produktflödet. Totalt sett ger processen i en integrerad anläggning, en energieffektivitet på 80-85 procent med en energiförlust i form av värme på bara 15-20 procent.

Det innebär att 80-85 procent av den energi som tillförs processen i form av råvara, värme och elektricitet i slutändan finns som säljbara produkter.

Stor internationell potential

För att vi ska klara EU:s mål att ersätta tio procent av bensin och diesel med förnybara drivmedel fram till 2020 kommer det att krävas mer än hundra nya biodrivmedelsanläggningar. Sett ur ett globalt perspektiv är siffran mångfalt större.

Enligt alla prognoser kommer etanolkonsumtionen i världen att öka kraftigt i framtiden. Därför måste råvarubasen för etanolframställning snabbt breddas internationellt så att en ökande odling av grödor för biodrivmedel inte går ut över hållbarhetskraven.

Etanol är det största, snabbast växande och mest beprövade biodrivmedlet.

Kemisidan har inte samma politiska krav att basera sina produkter på förnybar råvara, men kundernas och företagens egna krav har inneburit att utvecklingen nu tar fart och många företag går från idé till handling.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Boka

  studiebesök

  Vi tar gärna emot studiebesök i Demoanläggningen.

  Läs mer och boka

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare