Det europeiska oljeberoendet går djupare än många tror. Många av de produkter vi omger oss med dagligen innehåller till stor del ämnen och kemikalier som helt eller delvis är tillverkade av olja eller fossil gas. Detta gäller även kläderna vi bär, möblerna vi inreder våra hem med och våra barns leksaker. Detta tillstånd är sedan länge mycket negativt ur klimatperspektiv. I ljuset av Rysslands krigföring i Ukraina är tingens ordning också alltmer en säkerhetspolitisk och beredskapsmässig belastning.

Den europeiska kemiindustrin är i dag i allt väsentligt en utlöpare av oljeindustrin. Av olja tillverkas bensin och diesel men även gaser så som eten och propylen som är några av de viktigaste råvarorna för det stora flertalet kemiföretag. Dessa fossila kemikalier kan också utvinnas direkt från fossil gas.  Oljebaserade industrikemikalier återfinns i snart sagt alla produkter man kan tänka sig. Färger, plaster, hushållsprodukter och våra barns blöjor.

Självklart innebär detta tillstånd stora miljö- och klimatmässiga belastningar. Enligt det internationella energiorganet IEA står kemiindustrin för 18 % av världens industrirelaterade koldioxidutsläpp. I många fall är såväl processer, insatsenergi och råvaror fossilt baserade.

Till dessa negativa siffror måste nu, om inte förr, läggas ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vill vi vara beroende av världens oljeekonomier för att kunna producera några av våra mest basala varor?

Runtom i världen tas nu steg för en annan, grönare kemiindustri. Kreativiteten är stor för hur framtidens hållbara kemikalier ska tillverkas. I viss mån handlar det om att gå tillbaka till gamla och beprövade metoder. Sekab i Örnsköldsvik har sin bas i den gamla skogskoncernen Mo- och Domsjös kemiverksamhet som etablerades för över hundra år sedan. Då som nu handlade verksamheten om att göra baskemikalier för industriellt bruk av skogsindustrins restströmmar. Det går utmärkt att tillverka hållbara kemikalier av sågverkens sågspån och massabrukens rester. Detta arbetssätt är inte bara hållbart ur ett miljömässigt perspektiv, de ekonomiska fördelarna är uppenbara då än mer värde kan skapas ur befintliga skogsuttag.

Den svenska gröna kemiindustrin gör redan idag goda affärer. Vi investerar och agerar offensivt. I ljuset av klimathotet och den säkerhetspolitiska osäkerheten är det dock uppenbart att takten behöver öka ordentligt. Vi föreslår därför tre grepp för att göra Europas kemiindustri grönare och för att öka Sveriges andel av de investeringar och affärer som detta kommer att innebära.

  • Säkra skogens och biomassans roll i den europeiska industripolitiken. Inom ramen för flertalet europeiska processer, däribland LULUCF, Fitfor55 och taxonomin ser vi hur biomassa och skogsråvaror behandlas styvmoderligt eller rentav fientligt. Alla måste förstå att denna inställning blott och enbart leder till ytterligare år och decennier av fortsatt oljeberoende. Det nordeuropeiska skogsbruket måste ges goda och långsiktiga förutsättningar att utvecklas, skapa värde och arbetstillfällen. Detta skulle gynna också vår omställning till grön kemi.
  • Låt svensk och europeisk offentlig sektor gå före enligt amerikanskt mönster. I USA finns sedan 2002 det federala programmet BioPreferred där myndigheter i sina upphandlingar ställer krav på att biobaserade produkter ska levereras. Syftet är att minska beroendet av fossila produkter och råvaror. Även i Sverige tas nu initiativ för att göra upphandlingar mer cirkulära och klimatsmarta. Denna process är en gyllene chans att fasa ut fossila kemikalier.
  • Sätt upp tydliga mål för att minska oljeberoendet också i Europas industriproduktion. Inom EU har vi i dag bindande krav på medlemsländerna för att fasa ut fossila drivmedel. Detta arbetssätt kan med fördel appliceras också på kemiprodukter. Redan i dag sker denna utfasning tack vare industrins egna hållbarhetsambitioner. Politiken behöver vara med och understödja denna omställning för att garantera snabbast möjliga framdrift.

Invasionen av Ukraina har chockat världen. Samtidigt har Europas politiska ledare visat mod och beslutsamhet. Denna handlingskraft kan och bör leda till en industripolitik som gynnar såväl klimatet som våra säkerhetspolitiska intressen. Kemiindustrins gröna omställning kommer att stärka Europa och göra oss än bättre rustade för framtiden. Sverige har alla möjligheter att spela en nyckelroll i denna process.

 

Mikael Fränckel

VD för det gröna kemibolaget Sekab

Emil Källström

Vice VD för det gröna kemibolaget Sekab