Sjöfarten har stora möjligheter att bidra till ett fossilfritt samhälle, eftersom det är ett så energieffektivt transportslag. Men en förutsättning är att även sjöfarten blir fossilfri. Därför känns det så roligt att Sekab tillsammans med det holländska kemi-startupföretaget Vertoro nu bygger en anläggning där vi kan producera biobaserad råolja av rester från pappers- och massaindustrin.

Debatten kring transporternas stora klimatpåverkan har i många mest fokuserat på utsläppen från vägtransporter och från flyget. Sjöfarten har länge seglat lite under radarn.

På senare tid har dock sjöfartens klimatpåverkan börjat diskuteras allt mer, inte sällan tack vare initiativ inifrån som adresserar problemet. Ett internationellt exempel är att FN:s sjöfartsorganisation IMO 2018 antog målet att växthusgaser från internationell sjöfart ska minskas med minst 50 procent till 2050, jämfört med 2008.

I Sverige tog föreningen Svensk Sjöfart 2015 fram en klimatfärdplan med en vision om noll koldioxidutsläpp till år 2050. Och för ganska exakt ett år sedan lämnade Svensk Sjöfart över sin Färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, där man skriver att man vill bidra till att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045.

Det är väldigt positivt att sjöfarten är engagerad i att bidra till omställningen, för dess klimatpåverkan är betydande. Globalt står sjöfarten för 2–3 procent av utsläppen. Det är på samma nivå som flyget, som står för cirka 2,5 procent.

Men tack vare sin höga energieffektivitet kan sjöfarten spela en nyckelroll för att sänka utsläppen från transporter. Till exempel står Sveriges inrikes sjöfart för 36 procent av det totala transportarbetet, trots att utsläppen bara utgör knappt 2 procent av utsläppen från inrikes transporter. Det är därför det finns en bred enighet om att en större andel av transporterna behöver flyttas till sjöfarten.

Men eftersom målet är noll utsläpp krävs att även sjöfarten blir fossilfri. Därför tycker vi på Sekab att vårt samarbete med Vertoro är så otroligt roligt, eftersom det innebär att vi tar fram en produkt som helt kan ersätta fossil råolja.

Tillsammans med Vertoro bygger vi nu en storskalig demonstrationsanläggning här i Örnsköldsvik, där vi kommer att använda oss av Vertoros teknologi Goldilocks. När anläggningen är klar om cirka ett år blir vi först i världen med att producera biobaserad råolja av rester från skogs-, pappers- och massaindustrin. Den biobaserade råoljan kommer att kunna raffineras till en rad olika biodrivmedel, vilket är unikt i världen.

Vi kommer dock börja med att göra biodrivmedel till sjöfarten, för det är dags att sjöfarten påbörjar sin omställning mot fossilfrihet. Men då krävs mer biodrivmedel, något som bland annat den svenska sjöfartens färdplan pekat ut.

Utsläppen från våra transporter måste sjunka snabbt och då sitter den energieffektiva sjöfarten på en nyckelroll. Nu bidrar vi till att göra den fossilfri!