Aktuell förstudie

Från skog till produkt

Vår teknik kan göra gröna kemikalier och biodrivmedel från skogen

– nu utreder vi skapandet av en egen produktionsanläggning

Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser vi en möjlighet att bidra till klimatomställningen genom att kommersialisera vår teknik. Vi utreder just nu förutsättningarna att bygga en produktionsanläggning i Sverige som gör gröna kemikalier av restprodukter från skogen.

Sekab har utvecklat en unik teknik som kallas CelluAPP.  Den tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogssocker, etanol och lignin. De kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats hos oss i vår demoanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Vi vill visa vägen

Sekab har en teknik som kan vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Omställningen till hållbara lösningar måste gå snabbare och då är tiden rätt att vi tar ansvar och utreder möjligheten att låta vår teknik bidra mer.

Den svenska skogen är en fantastisk resurs som kan utnyttjas mer om vi tar vara på restprodukterna. En svensk teknik kan bidra till minskade utsläpp och till gröna jobb i Sverige.

Genom att ta det första steget själva kan vi bana väg för fler liknande investeringar baserade på vår unika teknik. Vårt samarbete med Praj fortsätter att visa värdet av tekniken på en global marknad och en egen produktionsanläggning kommer att stärka möjligheterna att vår teknik kan göra skillnad.

Förstudien

Illustration av det tänkta anläggningsområdet

Tekniken CelluAPP har vi arbetat med länge. Vi startar nu en förstudie med syfte att etablera en produktionsanläggning i Sverige som använder tekniken.

Förstudien ska bland annat utreda finansieringen av denna anläggning. Vi lämnat in en ansökan till European Innovation Fund, då detta projekt går i linje med den europeiska prioriteringen att satsa på teknik som bidrar till klimatomställningen.

Förstudien ska även titta på lokaliseringsfrågan. Huvudspåret är att anläggningen ska ligga i anslutning till det bioekonomiska klustret i Örnsköldsvik, men tillgången till råvara och möjligheterna till mark och miljötillstånd måste granskas i förstudien innan beslut kan fattas.

Förstudien ska vara klar på hösten 2022 och därefter kan ett beslut om investering tas.

Med de skarpa klimatmål som nu finns måste omställningen gå snabbare. Efterfrågan på gröna produkter ökar och potentialen att göra mer av skogen är stor. Sekab har utvecklat en teknik som tar restprodukter som sågspån från skogen och omvandlar det till gröna kemiprodukter. Det är nu dags att denna banbrytande teknik kommer till storskalig användning. Vi kommer därför att aktivt utforska möjligheterna att bygga en produktionsanläggning i Sverige baserad på tekniken. Det är vårt ansvar att bidra till en mer hållbar värld.

Monica Normark – Chief Technology Officer

 

 

Dessa gröna produkter kommer vi kunna producera

Bioetanol

Efterfrågan förväntas öka, främst inom transportsektorn men också i vidare produktion till biokemikalier.

Potentiella köpare: drivmedelsproducenter och kemiindustrin

 

Lignin

Denna mångsidiga produkt kan användas till exempel istället för olja som bindmedel i asfalt. Marknad globalt spås växa med 265 procent till 2025.

Potentiella köpare: bygg- och anläggningssektorn, asfaltsproducenter, olje- och gasproducenter samt massa- och pappersindustrin

 

Ligninolja

Kan användas som ett hållbart marinbränsle. Sekab och Vertoro samarbetar för att ta fram biobaserad råolja som kan användas som bio-drivmedel.

Potentiella köpare: sjöfartsaktörer och kemiproducenter

 

Biogas

Efterfrågan förväntas öka med 20 procent per år givet politiska beslut om skattelättnader.

Potentiella köpare: biogasmarknaden för transporter, primärt sjöfart och tung trafik

 

Koldioxid

Koldioxid är dyrt att frakta och det behövs fler svenska tillverkare för att täcka det allt ökande behovet från livsmedelsbranschen och industrin.

Potentiella köpare: aktörer inom flera stora industrisektorer, exempelvis kemi och livsmedel

Vi som jobbar med förstudien

Förstudien drivs av ett erfaret team med kompetens inom såväl tekniken som ekonomi, juridik, affär och marknad.

 

Dr. Monica Normark, CTO Sekab AB

Monica Normark leder förstudien i egenskap av CTO i Sekab-koncernen. Förstudien av en produktionsanläggning har ett eget bolag, Sekab Forest Technology AB, där Monica är VD.

Monica är doktor i kemi, och har spetskompetens inom förbehandling och enzymatisk försockring av lignocellulosa samt lång erfarenhet från pappersindustrin. Hon har arbetat med flera industriprojekt på europeisk nivå och har ett stort kontaktnät inom den bioekonomiska sektorn.

 

Bertil Westman, CFO och juridik

Bertil Westman har över 35 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin, från papper till bygg till kemi. Han har inom Sekab-koncernen haft flera roller, bl.a. som chef för inköp, logistik och ekonomi. I förstudien är han ansvarig för finansiering, ekonomi och juridik.

 

Dr. Adnan Cavka, ansvarig för forskning och utveckling

Adnan Cavka har under tio år arbetat med forskning och industriell utveckling, både i Sverige och globalt i såväl Kina som USA. Han är doktor i teknisk kemi och har spetskompetens inom mikrobiologi och fermentering. I projektet är hans roll att identifiera och förädla affärsmöjligheter, kopplat till tillämpad forskning. Han ansvarar för Sekabs patentportfölj samt samverkan med akademi, näringsliv och institut, och för att följa forskningsfronten.

 

Dr. Tino Lassmann, processtekniskt utvecklingsansvarig

Tino Lassmann har ett decenniums erfarenhet i simulering, modellutveckling och att optimera industriella processer, främst inom läkemedelsindustrin. Han har tidigare lett EU-finansierade projekt på området. I förstudien är Tino ansvarig för att skala upp CelluAPP-tekniken från demo till produktionsanläggning.

 

Ylwa Alwarsdotter, marknadsansvarig

Ylwa Alwarsdotter har flera decenniers erfarenhet från ledande positioner i kemi- och pappersindustrin. Hennes fokus har varit innovation och marknad. I förstudien är Ylwa ansvarig för försäljning och kontrakt med slutkund.

 

Robert Nordin, inköpsansvarig

Robert Nordin har lång erfarenhet inom inköp och logistik inom industrin. Hans kunskaper inom affärsplanering och management kommer att vara viktiga för projektet. I förstudien ansvarar han för inköp, främst från leverantörer av råvara.

 

Karin Hägglund, produktionschef

Karin Hägglund är idag produktionschef vid demoanläggningen och kommer i förstudien att fortsätta i den rollen när tekniken skalas upp. Karin är civilingenjör i kemiteknik med erfarenhet från pappersindustrin. Hon har lång erfarenhet av bioraffinaderiteknik och arbetade under många år med utvecklingen av Sekabs teknikplattform, vilken nu är redo att skalas upp.

 

Teamet från Sekab kompletteras med experter från teknikspecialisten AFRY.

Teamet från Sekab kompletteras med experter från AFRY. AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning med stort fokus på hållbarhet och digitalisering. I ett samlat grepp under bioindustri stöttar AFRY bland annat kunder inom papper & massa, kemi, biobaserade lösningar och bioraffinering, vilket vi ser gör de till en värdefull partner som med sin bredd av kompetens kan tillhandahålla resurser och ett utifrånperspektiv för att vi tillsammans ska lyckas med att säkerställa ett effektivt genomförande på bästa sätt. AFRY har även en bredd av expertis genom sina 16 000 medarbetare världen över, samtidigt som vi ser en fördel i en stark lokal närvaro där bolaget har varit verksam i Örnsköldsvik under närmare 40 år.

AFRY bidrar i detta projekt med tre spetskompetenser:

 

Christer Götesson, projektledare

Christer Götesson har lång erfarenhet av att leda projekt från uppstart och bedömning av affärsmässighet till genomförande samt operativ förvaltning.
I förstudien är han projektledare.

Jan Iggström, Teknisk projektledare

Jan Iggström har lång erfarenhet av att leda industriprojekt  från förstudier till genomförande projekt. Som teknisk projektledare ansvarar Jan bland annat för att leda och kvalitetssäkra den tekniska delen av förstudien.

Patrik Svensson, tillståndsansvarig

Patrik Svensson har haft ledande roller inom kvalitetssäkring och tillståndsgivning på Domsjö Fabriker, Mondi Dynäs Väja och Örnsköldsviks kommun. I förstudien ansvarar han för tillståndsprövning och kontakter med relevanta myndigheter för att säkerställa effektivt genomförande.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?