SEKAB:s blogg får hållbarhetspris

Vi är stolta över att SEKAB:s blogg utnämnts till en av 40 inspiratörer för hållbar livsstil 2017. Priset delas ut av GreenMatch, en tjänst för att jämföra pris och kvalitet på gröna energikällor.

Att byta till fossilfritt drivmedel är något av det viktigaste man kan göra för att leva mer hållbart. Våra bästa tips till dig som privatperson för en mer hållbar livsstil är därför:

1. Låt bilen stå. Kollektivtrafiken har kommit långt i sin omställning från fossila bränslen som diesel och många bussar i landet kör i dag på etanol eller något annat förnybart drivmedel.

2. Tanka förnybart. Om du måste ta bilen, välj gärna en bil som kan tankas med ett förnybart bränsle eller drivs med el. För den som inte kan byta till en fabriksny bil är bilar som kan köras på etanolbränslet E85 ett bra alternativ. Infrastrukturen för E85 är väl utbyggd och det finns många bra bilmodeller att välja bland på andrahandsmarknaden.

3. Välj klimatsmart frakt när du handlar. Transportsektorns utsläpp måste minska och som konsumenter kan vi sätta press på fler åkerier att välja bort dieseln. Allt fler transportföretag väljer i dag förnybara drivmedel, som exempelvis SEKAB:s etanoldrivmedel ED95.

Vi på SEKAB vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror. ED95 finns för lastbilar och bussar och minskar utsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel – en ren vinst för både miljön och klimatet. SEKAB utvecklar också tekniker för att framställa kemiprodukter ur cellulosa, exempelvis rester från skogsindustrin, istället för olja.

Vill du veta mer? Här är fem av våra mest lästa blogginlägg hittills i år:

Kristina Nilsson

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för ED95 på IWB Week

Den här veckan medverkar jag på konferensen IWB Week. IWB står för ”International Wood Biorefining” och är en sammanslagning av tre internationella konferenser; World Bioenergy, International Pulp & Paper Week och Bioeconomy Innovation Forum.

Lena-IWB

Det är alltid spännande att delta på den här typen av konferenser. Den största behållningen är ofta att få träffa personer och företag som liksom jag själv ser bioenergi som vägen bort från fossilberoendet. Man får också möjlighet att ta del av många intressanta föredrag och diskussioner.

Dessutom är det extra roligt när jag får chansen att hålla föredrag och berätta om vad SEKAB gör!

I tisdags modererade jag en session om bioekonomi och i går höll jag i ett pass om avancerade biodrivmedel från skogs- och jordbruk. Intresset för det sistnämnda var så stort att vi fick byta till en större lokal. Vi pratade bland annat om  hur skogs- och jordbruksrester kan användas i produktionen av förnybara drivmedel samt gav åhörarna en inblick i hur framtiden för området kan se ut. Kort och gott kan man konstatera att tekniken finns – men brist på långsiktiga spelregler för marknaden fördröjer utvecklingen.

Jag fick också möjlighet att berätta om SEKAB:s 30-åriga erfarenhet av etanolbränslet ED95 och hur vi har gått från idé till kommersiell produkt. I dag står etanol står för drygt 70 procent av allt förnybart drivmedel i världen. ED95 för tunga transporter har en viktig roll att spela för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

Samtidigt som jag höll mitt föredrag om ED95 berättade min kollega Ylwa Alwarsdotter om vårt arbete med närodlad plast på ett annat seminarium. Det är verkligen roligt att det finns ett så stort engagemang och intresse för SEKAB:s arbetsområden.

I dag är det konferensens sista dag. Jag ser fram emot att lyssna på fler intressanta föredrag och prata mer om vad vi på SEKAB arbetar med och hur vi kan bidra till att bryta fossilberoendet.

Lena Nordgren på Twitter @NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Närings- och innovationsminister Damberg lovar att verka för borttagandet av tullar på bioetanol

Jag märker av ett allt större intresse för hur den svenska industrin ska kunna få tillgång till bio-baserade råvaror för sin omställning mot hållbar industri. För ett par veckor sedan talade jag på mässan Elmia Polymer, och jag var verkligen inte ensam om att se potentialen i omställning mot bio-baserad kemi. Fler får upp ögonen för frågan. Den moderate riksdagsledamöten Lars Hjälmered ställde en fråga till regeringen häromveckan, om förutsättningarna för svensk industri att växa hållbart. Lars ville få svar på vad regeringen gör för att ta bort importtullar på bio-etanol.

Svaret från närings- och innovationsminister Damberg kom i dagarna, och jag kan med glädje konstatera att ministern är väl insatt om frågan och att han är noga med att lyfta denna problematik i frihandelsförhandlingar både inom EU och WTO. ”Regeringen vill se och kommer att fortsätta verka för borttagandet av tullar på bioetanol som kan bidra till nya gröna arbetstillfällen och en stärkt bioekonomi. Denna politik kommer bland annat att föras inom ramen för förhandlingar om EU:s frihandelsavtal och inom ramarna för Världshandelsorganisationen WTO” skriver ministern. Han bekräftar också att i ”kontakter med de andra handelsministrarna i EU samt med ansvariga EU-kommissionärer kommer jag även i fortsättningen att lyfta vikten av att EU för en öppen handelspolitik gentemot övriga världen”.

Det är mycket bra. Men det oroar mig att han inte själv kommer att lyfta just den specifika tullfrågan i sina kontakter. Damberg och hans kollegor inom EU behöver visa EU-kommissionen att det är många som har höga förväntningar på konkreta åtgärder för att underlätta omställningen mot en hållbar, bio-baserad industri. Kommissionen måste agera nu för att ge oss inom industrin möjlighet att förverkliga den potential som redan finns – om vi bara får förutsättningarna.

Länk till Dambergs svar på Lars Hjälmered fråga om EU:s importtullar på bioetanol

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu utmanar den europeiska kemiindustrin Cecilia Malmström

I dagarna har Cefic, den europeiska branschorganisation för kemiindustrin som vi är en del av, satt ned foten när det gäller kemi-branschens möjligheter att ställa om till hållbara råvaror. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på produkter som är tillverkade av bio-baserade hållbara råvaror, som bio-etanol. Det är en efterfrågan som ständigt växer, och som blivit allt mer påtaglig för den europeiska industrin.

Cefics generaldirektör förklarar nu i ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström att industrin är mycket oroad över hur det stora behov som industrin har av bio-baserade råvaror ska kunna tillgodoses, givet de höga tullnivåer som bio-baserade råvaror har vid import till EU.

Våra produkter är business-to-business-produkter, som i sin tur används av en rad tillverkare av mer konsumentnära produkter. Som exempel på slutprodukter från våra industrier kan nämnas blöjor, malariamedicin, vitaminer, plastpåsar och produkter för vattenrening. Slutkunderna efterfrågar bio-baserat och närproducerat, men de bio-baserade alternativen finns idag inte i tillräcklig utsträckning att få tag på inom EU.

Paradoxen är att produkter som tillverkats utanför EU av bio-baserade råvaror kan importeras till nolltull – medan råvaran till samma produkter, med tillverkning inom EU har upp till 50 % tull. Våra produkter köps och säljs på en global marknad, men vi får inte tillgång till råvaran till världsmarknadspris. Det innebär att europeisk, hållbar produktion för närvarande håller på att slås ut – vårt pris blir helt enkelt inte konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Detta trots att produkterna efterfrågas av våra kunder till en sådan grad att vi i dagsläget inte kan förse alla med det de vill ha.

Målsättningen är givetvis att bygga upp en inhemsk produktion av råvara, och inte vara beroende av import. Men för att nå dit behöver vi under en uppbyggnadsfas importera t.ex. bio-etanol. Ett exempel på det är projektet Närodlad Plast, som du kan läsa mer om här.

Både Cefic och vi är positiva till Kommissionens handlingsplan för att nå en bio-ekonomi inom EU. Men om den europeiska industrin ska kunna ställa om till en industriell bio-baserad ekonomi, så behövs tillgång till hållbar råvara. Snabbt genomförande av åtgärder som ger oss förutsättningarna är helt avgörande. Då bidrar vi med både jobb och tillväxt, samtidigt som EU blir betydligt mer hållbart.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur skapar vi en marknad för cellulosabaserad etanol?

Bioetanol är i särklass det största förnybara drivmedlet i Världen. Totalt ca 70 % bioetanol och ca 30 % biodiesel omräknat i energitermer (IEA). Men i många länder börjar man komma upp till den accepterade inblandningsgränsen för etanol i bensin, så marknadsökningen har stagnerat.

För att få en avsättning för den cellulosabaserade etanol (CE) som nu börjar komma ut på marknaden och för att öka efterfrågan på nya anläggningar, behöver vi fler användningsområden för etanolen. Sverige har idag en låg försäljning av flexifuel bilar, medan flexifuel i Brasilien uppgår till mer än 90 % av nybilsförsäljningen.

Den första kommersiella CE – anläggningen togs i drift 2013 av Beta Renewables i Italien. Anläggningen är på ca 75 miljoner liter etanol/år och råvaran är halm och ett energigräs. Man har visat att den fungerar i full kapacitet, men har svårt att köra långa tider på grund av marknaden och avsaknaden av politiska beslut på EU och landsnivå. Kanske beslutet i Italien att sätta ett mål på 0,6 % för avancerade biodrivmedel till 2018 och 1,0 % till 2020, kan förbättra efterfrågan.

I Europa, bland annat, Polen, Slovenien, Makedonien och Danmark, planeras några projekt men inga är ännu finansierade och på väg att byggas. Råvaran är jordbruksrester.

I USA och Brasilien har flera CE-anläggningar tagits i drift under hösten. Kapaciteten är mellan 80 – 100 miljoner liter etanol per anläggning och år. Man konstaterade från respektive företag, på en CE-konferens i September i München, att nu har man visat att tekniken inte är hindret, utan det är regler och marknad som begränsar fortsatt utbyggnad.

Större Cellulosa Etanolanläggningar som är idrifttagna.

Företag Placering Uppstart Kapacitet (mil l) Kapital kost. ($ million) Råvara
POET DSM Emmetsburg, Iowa, USA Sep-14 95 275 Majsrester
Abengoa Hugoton, Kansas, USA Oct-14 95 500 Majsrester, vetehalm
GranBio Sao Miguel dos Campos, Alagoas, Brazil Sep-14 82 265 Sockerrörs- blad,  bagass
DuPont Nevada, Iowa Dec-14 113 225 Majs stjälkar
Beta Renewables Crescentino, Vercelli, Italy Oct-13 75 190 Vetehalm arundo donax

td {
vertical-align: bottom;
border-bottom: 1px solid black;
}

 

Ser man på Sverige, så är tekniken utvecklad och verifierad vid Demoanläggningen i Örnsköldsvik. SEKAB gör kunduppdrag i form av förstudier och har beviljats 31 miljoner EURO inom EU NER300 för en CE-anläggning i Polen.  Men någon fullstor anläggning kommer inte att byggas förrän EU och Sveriges politiker beslutat om långsiktiga regler för skatter, ILUC (Indirekt landanvändning) mm.

Demoanläggningen i Örnsköldsvik används nu av ett 40 tal forskare, ingenjörer och operatörer till att fortsätta med att även utveckla andra processer, som fiskfoder på cellulosarester, biokemikalier mm. Det internationella priset för fiskfodersprojektet ( http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/1310-sp-processum-vann-europeiskt-innovationspris-foer-protein-till-fiskfoder ) visar om något att det sjuder av nya idéer och att den cellulosabaserade etanolen kommer att byggas ut när marknaden efterfrågar den.

Så hur återskapar vi förtroendet i Sverige för etanol, världens i särklass största förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Regeringen måste ta lastbilarnas utsläpp på allvar

Utsläppen från lastbilstrafiken skulle kunna minska kraftigt med det i dag tillgängliga etanoldrivmedlet ED95. Istället har utsläppen av koldioxid ökat med över 50 procent sedan 1990. Det är hög tid att politikerna tar krafttag för att vända utvecklingen.

För personbilstrafiken har det funnits tydliga incitament för att köra miljövänligare, med till exempel miljöbilspremien. Där har också utsläppen minskat. När det gäller lastbilstrafiken har politikerna valt att inte ta långsiktiga beslut för att minska användningen av diesel. Även om det i dag bara kostar en till två procent mer att köra på etanol, behövs incitament som gör det lönsamt för åkerier att tanka sina lastbilar med biodrivmedel.

I SVT:s Rapport håller Socialdemokraternas Anders Ygeman med mig om att det behövs tydligare incitament för att klara det mål som regeringen har satt upp, om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det är glädjande att Anders Ygeman är i gott sällskap. Åtta av tio riksdagskandidater säger att de vill införa en miljölastbilspremie likt den befintliga miljöbilspremien, i en enkät som vi på SEKAB har låtit göra.

Se hela inslaget i Rapport här: Utsläppen från lastbilar fortsätter öka

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Positivt att politiker vill premiera miljölastbilar

Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås måste fossildrivna lastbilar ersättas av hållbara alternativ. En miljölastbilspremie, liknande miljöbilspremien för personbilar, skulle vara ett steg i rätt riktning.

Vi på SEKAB har frågat riksdagspartiernas kandidater inför höstens val vad de tycker om förslaget med miljölastbilspremie för till exempel etanol-, gas och hybriddrivna lastbilar, som presenteras i utredningen ”Fossilfrihet på väg”.

Det är glädjande att läsa resultatet: åtta av tio riksdagskandidater, 81 procent, vill införa en miljölastbilspremie för att skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiets och Miljöpartiets kandidater är mest positiva till miljölastbilspremien, enligt enkäten som 371 av 510 riksdagskandidater har deltagit i.

På SEKAB bidrar vi till lösningen för omställning till fossiloberoende med det etanolbaserade biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss-och lastbilstrafik med upp till 87 procent.

Vi har också ställt samma fråga till allmänheten i en Sifo-undersökning och även där är det glädjande att se att så många som tre av fyra svenskar, 76 procent, instämmer i utredningens förslag om en miljölastbilspremie.

Det är helt nödvändigt med fungerande transporter, men den tunga trafikens miljöpåverkan måste minska. Med ett så starkt stöd hos både allmänhet och politiker finns det goda möjligheter att fatta ett långsiktigt blocköverskridande riksdagsbeslut om en miljölastbilspremie. Den skulle uppmuntra exempelvis åkerier att köpa in fordon med mindre miljöpåverkan än de lastbilar som i dag rullar på vägarna.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB talar om biodrivmedel i Almedalen

Nu har jag äntligen kommit till Visby för att delta vid min första Almedalsvecka. Det är med stor spänning och förväntan jag ger mig ut i folkvimlet för att träffa både politiker, företag och organisationer.

Under några intensiva dagar kommer jag att besöka seminarier där jag får möjlighet att ställa frågor till våra politiker och beslutsfattare. Jag kommer även att delta som representant för biodrivmedelssektorn i 2030-sekretariatets seminarium ”Så når vi en fossilfri fordonsflotta” som går av stapeln på onsdag kväll. SEKAB är en av medarrangörerna vid seminariet, som kommer att ha deltagare från ett antal politiska partier samt företag och organisationer.

Det är viktigt att visa för politiker med flera att det finns fantastiskt bra alternativ redan nu för att ställa om fordonssektorn till mer hållbara lösningar. SEKAB har mer än 25 års erfarenhet av biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Det förnybara drivmedlet består till cirka 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 87 procent.

Glädjande är dessutom att bland de svarande på SEKAB:s valenkät har nio av tio riksdagskandidater svarat att man vill premiera biodrivmedel. Stärkt av detta ger jag mig nu ut för att träffa så många som möjligt och berätta om hur SEKAB kan vara en del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Här nedan kan du se en intervju med mig där jag berättar mer om vad som krävs för att fler fordon ska tankas med biodrivmedel i framtiden.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ju fler som väljer etanol vid pumpen desto större klimatvinst

Förra sommaren lät Etanolpartiet göra en TNS/Sifo- undersökning för att studera hur svenska bilförares kunskap och attityd är kring bilar, miljö och drivmedel. Av de som deltog svarade 52 procent att etanol är ett fossilfritt drivmedel. Det är glädjande, men det är ändå bara hälften av de svarande som gör den bedömningen. Hur gör vi för att få den andra hälften att förstå skillnaden mellan biodrivmedel och fossila drivmedel? För samtidigt visar undersökningen att så många som 22 procent tror att diesel är ett fossilfritt drivmedel. Lika stor andel tror detsamma om bensin. Undersökningen är lika aktuell idag som den var för drygt ett halvår sedan.

I mitten på januari i år publicerade SPBI – Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet, sin statistik för 2013 vilken visar att försäljningen av diesel ökade svagt jämfört med 2012, medan försäljningen av både bensin och E85 sjönk. Totalt rasade försäljningen av E85 med ca 47 000 m3 eller ca 22 procent, det trots att det är billigare per mil att tanka flexifuelbilen med E85 än med bensin. I december verkar försäljningsnedgången ha planat ut och vi kan hoppas att etanolen återhämtar sig försäljningsmässigt under våren. Tyvärr gynnar styrmedlen inte flexifuelbilar med E85 och risken finns att stabiliseringen bara blir tillfällig om ingen förändring sker.

Den här typen av fakta visar tydligt att i slutänden är det konsumentens val som är avgörande för genomslaget av biodrivmedel och möjligheterna att vi når en fossiloberoende fordonsflotta 2030. FFF-utredningen lägger med tanke på det oroväckande lite fokus på konsumentens beteende. Det finns ju flera bra biodrivmedel som fungerar redan här och nu men våra politiker behöver stå upp för dessa och inspirera till medvetna val.

Fungerande transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas miljöpåverkan måste minska. Biodrivmedlet ED95 sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och minimerar utsläppen av partiklar. Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95 är det en vinst för miljön, klimatet och människors hälsa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Med etanolbussen till Vasaloppsduschen

På tisdag tar jag på mig längdskidorna för att åka Halvvasan mellan Oxberg och Mora. Förutom åt skidupplevelsen kommer jag att glädjas över att skidåkarna efter målgången i år kan få skjuts av bussar som drivs med förnybar etanol.

Två av de så kallade duschbussarna, som bussoperatören Nobina kör mellan målet och omklädningsrummen, rullar på SEKAB:s biodrivmedel ED95. Till vardags är ED95-bussarna en del av bussflottan i stadstrafiken i Falun, där totalt 19 stadsbussar körs på etanol. I hela landet finns det cirka 800 bussar som tankas med ED95.

Det är glädjande att Nobina och andra bussoperatörer redan väljer förnybara drivmedel – men det krävs mer för att vi långsiktigt ska kunna minska effekten på klimatet från bussar och andra tunga fordon. För att regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås behöver vi utan tvekan fler etanoldrivna bussar och lastbilar på vägarna.

SEKAB har i mer än 25 år arbetat med biodrivmedlet ED95 för tunga transportfordon som lastbilar och bussar. ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.

Genom att köra på etanol i stället för diesel går det att kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid från buss- och lastbilstrafik. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften minskar rejält. Med ED95 är också verkningsgraden i motorn lika hög som om den hade körts på diesel.

Miljön, klimatet och människors hälsa skulle tjäna på att fler bussbolag väljer ED95 som drivmedel. För visst kommer det kännas bra i hela kroppen när resan till omklädningsrummet efter ett ansträngande skidlopp inte bara är snäll mot de trötta benen – utan också mot miljön.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »