Vi vill alla ha en hållbar transportsektor

Tunga transporter har ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Just-in-time-leveranser, långa transporter av mat och gods och internationell handel, ny livsstil med höga konsumtionsnivåer – allt bidrar. Under samma period har vi kunnat se att godstransport på järnväg har minskat till förmån för transport på väg. Med dieselmotorer i lastfordonen är det naturligtvis negativt ur miljösynpunkt. Det här är en utveckling vi måste förhålla oss till och på olika sätt arbeta för att bryta om vi på allvar vill minska CO2-utsläppen.

Mer tung trafik leder till större utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar, främst kväveoxider (NOx) och cancerframkallande partiklar. Transporterna bidrar därmed både till växthuseffekt och till en försämrad närmiljö, främst i tätbebyggda områden.

Vi har en omfattande och viktig uppgift framför oss. En omställning av fordonsflottan mot förnybart och energisnålt kan tillsammans med moderna lösningar som smarta transportsystem hjälpa oss inför den största utmaning som transportväsendet – och mänskligheten – någonsin stått inför: skenande oljepriser och kraftigt minskande tillgång på fossila drivmedel. Dieselpriserna slår rekord hand i hand med bensinpriserna, vilket pressar marginalerna för transportindustrin. Medan forskningen pekar på att mänsklig påverkan smälter Arktis isar, ser andra enbart en möjlighet att utvinna olja under Arktis vatten. Det är inte bara oansvarigt, det är vansinne.

En fungerande infrastruktur för effektiva transporter är avgörande för att samhället ska fungera. Underhåll av vägar och järnvägar är nödvändiga investeringar, likaså en utbyggnad av järnvägsnäten. En del av dessa investeringar verkar vara på gång, men insikten om att det är livsviktigt att vi byter energikällor saknas. Den olja vi använder för transport och mycket annat, är något vi idag inte klarar oss utan. Vi är beroende. Men oljan varar inte för evigt.

Lösningen är förnybar energi. Scania som producerar tunga fordon med etanolmotorer som rullar på svenska vägar med samma energieffektivitet som diesellastbilar, tekniken är beprövad sedan 80-talet. Biogas- och etanolbussar finns i städer runt om i landet. Tillsammans hjälper de oss att minska utsläppen och på samma gång lösa resursfrågan. Andra intressanta alternativ är på gång, till exempel hybridlastbilar.

Landsting och kommuner satsar på förnybart på grund av fastslagna miljömål, men regleringar tar oss inte hela vägen – åtminstone inte om man ser till dagens politiska klimat. I näringslivet saknas dessutom regleringar, där styr andra hänsyn.

Vi vet att opinions- och konsumenttryck fungerar. Därför arbetar vi i biodrivmedelsbranschen med att sprida kunskap och bilda opinion. Om vi som medborgare och kunder ställer krav på företag att deras transporter ska ske klimatneutralt så kommer det att ske.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Rekordförsäljning av ED95

Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95. Försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet för tunga transportfordon rekordökade med hela 17 procent under mars månad.

Det finns uppenbarligen ett sug efter ett hållbart biodrivmedel inom den tunga transportsektorn. Efterfrågan på ED95 har växt ända sedan marknadsintroduktionen i mitten av 1980-talet men har tagit ordentlig fart den senaste tiden. En jämförelse av första kvartalet i år jämfört med samma period 2010 visar att försäljningen av ED95 har ökat markant i år med hela 21 %. Vi kan spåra en betydande del av ökningen till busstrafiken, vilket är bra för både stadsmiljön och människors hälsa.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Koldioxidutsläppen ökade under 2010

Nya siffror från Svenska Petroleuminstitutet visar att koldioxidutsläppen från drivmedel och bränslen fortsätter att öka. Den totala ökningen under 2010 var ca 4 % jämfört med 2009. Enligt statistiken minskade koldioxidutsläppen från bensin samtidigt som utsläppen från diesel och eldningsolja ökade.

I faktiska siffror så rör det sig om 29,3miljoner ton koldioxid som har släppts ut i Sverige under 2010. Att utsläppen från bensin har minskat beror på att fler har valt diesel eller E85 som drivmedel.

De åsikter som ibland framförs, nämligen att diesel skulle vara någon form av miljövänligt alternativ, kommer än en gång på skam då utsläppen från dieselbränsle har ökat till 12,5 miljoner ton. Det är en ökning med 8 % bara sedan 2009.

Den ökade användningen av diesel förklaras med en ökning av yrkestransporter. Idag finns det miljövänliga alternativ till diesel för tunga transportfordon. ED95 är ett av dem. Etanol är ett mycket rent och effektivt bränsle för modifierade dieselmotorer och ett av de alternativ som till skillnad från diesel faktiskt är miljövänliga.

Nu är det dags att ta larmsignalerna på allvar och bryta vårt beroende av fossila bränslen. Vi kan inte ta ständigt ökade utsläpp av växthusgaser med en axelryckning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-kommissionen: Inga fossilbränsledrivna fordon i europeiska städer år 2050

Vi har hittat en intressant nyhet om EU:s planer för att sänka utsläppen av växthusgaser. På måndag (2011-03-28) publicerar Europeiska Kommissionen ett white paper med en transportplan för EU. Redan nu har EurActiv tagit del av planen som innehåller nya långsiktiga målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra miljön i städer. Idag kommer en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från transporter och transportsektorn står för hela 73 procent av all oljeförbrukning inom EU.

Transportplanen innehåller åtgärder för att halvera användningen av bensin- och dieseldrivna fordon i stadsmiljö i EU år 2030, för att slutligen år 2050 ha fasat ut dem helt från urbana miljöer. Detta är delmål för att uppnå det tidigare uppsatta mer övergripande målet att sänka koldioxidutsläppen från transporter med 60 procent till år 2050.

Planerade åtgärder för att lyckas med det här är bland annat skatter, främjandet av alternativa transportsystem och upprättande av en effektiv infrastruktur för olika sorters miljöbilar. Läs mer på EurActivs sida.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

Till skillnad från många andra områden har utsläppstakten inom transportsektorn inte minskat, utan snarare ökat, vilket hotar att underminera EU-ländernas ansträngning att uppnå angivna utsläppsreduktioner och klimatmål – om inte åtgärder vidtas. Europeiska kommissionen har därför satt samman en forskningsgrupp med syfte att utveckla en långsiktig och strategisk åtgärdsplan för att integrera transportsektorns växthusgasutsläpp med EU:s långsiktiga klimatmål.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014